Interaktivní výuka

PROJEKT BYL UKONČEN 31.12.2014

V rámci udržitelnosti budeme realizovat minimálně 2 placené kurzy za rok. Nabídku naleznete na stránkách Tvořivé školy.

1. TISKOVÁ ZPRÁVA PROJEKTU

1. ledna 2013 byl zahájen nový projekt Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů. Projekt je zaměřený na rozvoj DVPP v oblasti výuky přírodovědných a technických oborů a pro využívání ICT ve výuce ZŠ Královéhradeckého kraje.
Uvedeného cíle projekt dosahuje formou realizace akreditovaných vzdělávacích programů DVPP a doplňkově formou tvorby nových interaktivních metodických materiálů. Projekt je postaven na moderní metodice tzv. činnostního učení s interaktivní tabulí.
Projekt je zaměřený na zlepšení kompetencí učitelů ZŠ s důrazem na podporu v oblasti rozvoje výuky technických a přírodovědných předmětů a podporu využívání ICT ve výuce.  Důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí, dobré zvládnutí učiva a aktivní zapojení žáků do výuky.

Hlavní cíle projektu
- Rozvoj metod a dovedností učitelů zaměřených na zvyšování kvality výuky technických a přírodovědných předmětů v oblasti výuky na 1. stupni ZŠ, a to především Prvouky, Přírodovědy a Matematiky.
- Zvyšování dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky DVPP formou realizace praktických programů tzv. efektivní pedagogiky zaměřených na sdílení zkušeností s výukou všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
- Zvyšování znalostí pedagogů v ICT formou realizace programů DVPP zaměřených na používání multimediální techniky - HW, SW a didaktického SW ve výuce na 1. stupni ZŠ.
- Vytvoření vzdělávacího místa, které umožní učitelům navštěvovat efektivní kurzy, na kterých si osvojí výše uvedené dovednosti a vědomosti potřebné k plnění cílů projektu,
- Tvorba nových interaktivních metodických materiálů určených pro šíření interaktivní výuky ve výuce technických a přírodovědných předmětů.

Aktivity projektu
Hlavní aktivitou je realizace 20 akreditovaných vzdělávacích programů DVPP zaměřených na rozvoj interaktivních metod ve výuce technických a přírodovědných předmětů. Z toho 4 programy budou otevřeny v rámci letních škol. Výstupem projektu je minimálně 360 proškolených učitelů ZŠ a 5 nových interaktivních metodických materiálů určených pro výuku matematiky.

Vzdělávací akce v rámci tohoto projektu budou díky podpoře ESF pro účastníky ZDARMA. Kurzy budou zahajovány během měsíce března 2013. Termíny naleznete na stránkách www.aktivniuceni.cz v sekci Interaktivní výuka. V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailové adrese: odstrcilova@habrmanova.cz

 

 

2. TISKOVÁ ZPRÁVA PROJEKTU
Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů
 

Základní škola Habrmanova v Hradci Králové úspěšně završila první rok realizace projektu Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů.

Kurzy DVPP
V prvním roce projektu bylo uspořádáno 8 vzdělávacích kurzů zaměřených na interaktivní činnostní výuku a 2 kurzy v rámci prázdninové letní školy.
Kurzy absolvovalo celkem 203 účastníků z cílové skupiny učitelé ZŠ. Kurzy byly zaměřené na rozvoj interaktivní výuky matematiky, prvouky, přírodovědy a průběžné využívání ICT ve výuce.
Jak učitelé praxe potvrzují, je šířená metodika tzv. činnostního učení s interaktivní tabulí skutečně velmi efektivní. Žáky baví, umožňuje jejich aktivní zapojení do výuky, rozvoj kompetencí, předání učiva a dosahování úspěchu jak žáky, tak učiteli a s výbornými výsledky je vyzkoušena v praxi několika desítek základních škol.

Materiály do výuky
Během prvního roku realizace byly rovněž vytvářeny nové metodické materiály - 3 CD obsahující interaktivní přípravy určené pro činnostní výuku matematiky s interaktivní tabulí  v 1. - 5. ročníku. Přípravy jsou vytvářeny paralelně v programech SMART Notebook, Active Studio a InterWrite.
Jedná se o takové metody, kdy je interaktivní systém využit pro nabídku činností, motivaci žáků, zadání činností, názor a následnou zpětnou vazbu, a to při současném aktivním zapojení všech žáků do výuky prostřednictvím individuálních didaktických pomůcek v jejich rukách.

Produkty obsahují analogicky se rozvíjející interaktivní postupy od 1. po 5. ročník, které umožní výuku přizpůsobovat aktuálnímu stupni žákovských dovedností a postupně zvyšovat náročnost postupů tak, aby se plynule rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence žáků. V materiálech jsou zapracované nejlepší zkušenosti učitelů z praxe.


Zpětná vazba
Evaluace kvality vzdělávacích programů a šířených dobrých zkušeností probíhá průběžně formou dotazníkového šetření na konci každého kurzu a formou on-line dotazníku zaslaného později všem absolventům.
Z dotazníků vyplývá, že se všechny kurzy setkaly s vysoce pozitivními ohlasy. Účastníci si cení především jejich praktický obsah a skutečnost, že lektory kurzů jsou výhradně aktivní učitelé z praxe. Za nejcennější považují soubory vybraných činnostních postupů a dalších praktických nápadů z oblasti aktivního učení.
Z on-line evaluace vyplývá, že:
- 68% absolventů zařadilo do své praxe všechny nebo většinu předávaných postupů a dalších 16% absolventů přibližně polovinu těchto postupů a 15% některé z nich.
- 91% absolventů potvrdilo, že předávané postupy umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky
- 88% učitelů potvrdilo, že postupy umožňují smysluplné předávání učiva,
- 87% absolventů je toho názoru, že předávané postupy umožňují plynulý rozvoj klíčových kompetencí,
- 89% považuje předávané metody výuky za efektivní.
 
Závěr
Všechny vzdělávací akce projektu jsou vzhledem podpoře ESF ZDARMA. Zahájení nového kola kurzů proběhne v průběhu března 2014. Termíny naleznete na stránkách www.aktivniuceni.cz v sekci Interaktivní výuka – nabídka kurzů.

Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 31.12.2014
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.43/02.0032
Realizátor projektu: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130


Projekt Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Závěrečná Tisková zpráva projektu
Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů

31. 12. 2014 byl zakončen projet Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů. Cílem 24 měsíčního projektu bylo zavádění a šíření nových vyučovacích metod interaktivně-činnostní výuky na základní školy Královéhradeckého kraje.
Závěrečná konference  projektu proběhla dne 20.11.2014. Pedagogické veřejnosti nabídla informace o interaktivně-činnostním učení a smysluplném využíváním výpočetní techniky spolu s praktickými ukázkami vybraných interaktivních postupů. Jejím cílem bylo rovněž seznámení s finančními zdroji projektu.
Za dobu trvání projektu bylo uspořádáno 16 sobotních kurzů a 4 kurzy v rámci letních škol, které úspěšně absolvovalo celkem 421 učitelů 1. stupně ZŠ působících na území Královéhradeckého kraje. Účastníci projektových kurzů byli seznámeni s metodikou interaktivně činností výuky a jejím využitím v rámci hlavních vyučovacích předmětů na ZŠ. Získali ucelený soubor postupů do výuky matematiky, prvouky, přírodověd.

Interaktivně činnostní výuka je metoda, která smysluplně kombinuje činnostní učení s využitím moderních technologií. Je založená na aktivním zapojení žáků a samostatném objevování poznatků. Žáci pracují s jednoduchými, ale velmi efektivními pomůckami a plní úkoly svým vlastním způsobem a tempem. Za účelem motivace, názoru a efektivní zpětné vazby jsou při této výuce používány moderní ICT technologie. Díky nim dochází k aktivnímu zapojení každého žáka co nejvíce smysly.
Tato metoda umožňuje dobré osvojování potřebných dovedností, vědomostí i rozvoj všech klíčových kompetencí. Jako bonus má každý žák možnost opakovaně prožívat ve výuce úspěch. Aby učitel zvládnul efektivně pracovat s interaktivní technikou, musí však nejdříve dobře zvládnout samotnou didaktiku výuky. Stručně řečeno, jedná se o postup, kdy je interaktivní systém využit pro nabídku činností, motivaci žáků, zadání činností, názor a následnou zpětnou vazbu, a to při současném aktivním zapojení všech žáků do výuky prostřednictvím individuálních pomůcek v jejich rukou.
Interaktivní technika je dobrou pomůckou, ale ne všespasitelnou. Její nerozumné požívání může přinést také řadu potíží. Zkušenosti jak je možné s interaktivní technikou smysluplně pracovat v jednotlivých ročnících ZŠ předali učitelům v rámci projektu zkušení lektoři vzdělávací instituce Tvořivá škola, kteří jsou autory této metody a jejímu šíření se intenzivně věnují.

V rámci projektu byla na škole žadatele rovněž založena vzorová třída interaktivně-činnostního učení, která slouží jako vzdělávací středisko DVPP. Vyškoleni byli dva noví lektoři interaktivně činnostní výuky. Vytvořeny byly nové řady didaktických pomůcek do výuky M v 1. - 5. ročníku, obsahující soubory programů pro práci s interaktivní výpočetní technikou. Programy byly vytvořeny v programech SMART Notebook, Active Studio a InterWrite. Produkty obsahují analogicky se rozvíjející interaktivní postupy od 1. po 5. ročník, které umožňují výuku přizpůsobovat  aktuálnímu stupni žákovských dovedností a postupně zvyšovat náročnost postupů tak, aby se plynule rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence žáků. V materiálech jsou zapracované nejlepší zkušenosti učitelů z praxe.


Z průběžně realizované evaluace na kurzech vyplynulo, že se všechny akce setkaly s velmi pozitivními ohlasy. Účastníci si cení především jejich praktický obsah a skutečnost, že lektory kurzů jsou výhradně aktivní učitelé z praxe. Za nejcennější považují soubory vybraných činnostních postupů a dalších praktických nápadů z oblasti aktivního učení.
Z on-line evaluace vyplývá, že přibližně 70% absolventů zařadilo do své praxe všechny nebo většinu předávaných postupů a dalších 15% absolventů přibližně polovinu těchto postupů a 15% některé z nich. Cca 90% absolventů potvrdilo, že předávané postupy umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky,  smysluplné předávání učiva a plynulý rozvoj klíčových kompetencí.

Projekt Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.43/02.0032
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Realizátor projektu: Základní škola, Habrmanova 130, Hradec Králové

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz